خرید تمام هفت خوان جزوه زیست شناسی دکتر جعفر فرزانه

هورمون های هیپوتالاموس

هورمون-های-هیپوتالاموس

 

نقش هورمونی هیپوتالاموس :
هیپوتالاموس غده ای است درون ریزکه در کف مغز واقع شده است در ارتباط مستقیم با هیپوفیز پیشین می باشد(هر چند بخشی از دستگاه عصبی هم می باشد). ۴هورمون مهم که از هیپوتالاموس ترشح می شود شامل هورمونهای آزاد کننده ،هورمونهای مهار کننده ،هورمون ضد ادراری و هورمون اکسی توسین می باشد.

 

14921416711462351861222712514710014911996163

هورمونهای آزاد کننده و مهار کننده کننده پس از تولید توسط هیپوتالاموس و وارد شدن به جریان خون ،به سلولهای هیپوفیزپیشین می رسند و ترشح ۶ نوع هورمون را از این غدد درون ریز را تنظیم می کنند .بنابر این ارتباط هیپوتالاموس با هیپوفیز پیشین یک ارتباط خونی می باشد در حالیکه بعضی از هورمونهای مربوط به هیپوتالاموس( هورمون ضد ادراری و اکسی توسین )توسط نورون های هیپوتالاموسی به هیپوفیز پسین می رسند . بنابر این در اینجا ارتباط بین هیپوتالاموس و غده هیپوفیز پسین یک ارتباط عصبی می باشد .

 

580

پس بر اساس اطلاعات کتاب درسی از هیپوفیز پسین هورمونی ساخته نمی شود بلکه هورمون ضد ادراری و اکسی توسین توسط نورون های هیپوتالاموس ساخته شده ودر محل هیپوفیز پسین در پایانه اکسونی نورون های هیپوتالاسمی ذخیره می شود و در مواقع لازم به داخل خون ترشح می شوند.

 

hipofiz

بعضی از هورمون های ترشح شده از هیپوفیز پیشین( تحت تاثیر هورمون های آزاد کننده هیپوتالاسمی) به جریان خون می ریزند و خود باعث تحریک ترشح بعضی ازهورمون های دیگر می شوند ،بعنوان مثال هورمونی که باعث ترشح هورمون های تیروئیدی میشود ،پس از اثر برخورد به تیروئید باعث تولید هورمون های تیروئیدی مانند تیروکسین می شود در حالیکه همه هورمون های آمده از محل هیپوفیز پسین نقش تحریکی برای ترشح هورمون دیگر نداشته و فقط پس از برخورد به اندام هدف خاص خود باعث تغییر رفتار آن می شوند.

 

hormone_assay_01

خرید تمامی هفت خوان ریست شناسی دکتر جعفر فرزانه

پست های مشابه

گروه پرسش و پاسخ تلگرام صفر و یک کنکورعضویت
+ +
طراحی سایت